Търсени, значими и единствени за област Варна професии предлага ПГСС „Свети Георги Победоносец“ в гр. Суворово за учебната 2022/2023 г.

ученици от ПГСС "Св. Георги Победоносец" в Суворово

Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в гр. Суворово се утвърди като модерно и конкурентноспособно професионално училище, което подготвя своите възпитаници за успешна професионална реализация и формира у тях национални и общочовешки добродетели.

ПГСС „Свети Георги Победоносец“ в гр. Суворово е единствената професионална гимназия в област Варна, която за учебната 2022/2023 г. предлага следните специалности от професии:

  • Специалност „Ветеринарен техник”, професия „Ветеринарен техник”, професионално направление „Ветеринарна медицина”, за ученици завършили основно образование.

Ветеринарният техник извършва профилактична, контролна и лечебна дейност: дезинфекция, дезинсекция, ваксинации, съвети за здравеопазването на животните, спазване на зоохигиенните изисквания, съблюдаване качеството на фуражите, изпращане на материали в диагностичните лаборатории, даване на лекарства, поставяне на инжекции и други манипулации.
Учениците получават обучение и опит, които включват лабораторна и клинична работа с различни видове животни, придобиват необходимите знания и сертифициране, което им позволява да продължат кариерата си в областта на ветеринарната медицина.

Учениците се обучават в модерна и иновативна образователна среда. Учебните занятия се провеждат в професионално оборудвани ветеринарномедицински лаборатории и кабинети, животновъдни ферми и ветеринарни клиники в страната и чужбина.

Завършилите тази специалност се реализират успешно в:

• ветеринарни клиники;
• аптеки и амбулатории;
• животновъдни ферми;
• зоомагазини;
• приюти за домашни животни;
• канцеларии;
• лични стопанства;
• БАБХ и много други.

ученици от ПГСС "Св. Георги Победоносец" в Суворово

 

  • Специалност „Пътно-строителна техника”, професия „Техник по транспортна техника“ от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”, професия с очакван недостиг на пазара на труда

Учениците придобиват знания, умения и компетентности за осъществяване на диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пътно-строителна техника.

Могат да разработват и ползват техническа, конструктивна и технологична документация в зависимост от заеманата длъжност.

Притежават компетенции за участие в управлението на пътно–строителна техника: багери, товарачни машини, грейдери, скрепери, булдозери, уплътнителни машини, валяци, фрези и асфалтополагащи машини.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

• автосервизи;
• фирми за пътно поддържане;
• фирми – вносители на пътно строителни машини;
• фирми, изпълняващи дейности свързани със строеж на пътища;
• собствена фирма за ремонт на пътно-строителни машини.

Учениците получават и допълнителна стипендия за обучение по професия с очакван недостиг на пазара на труда.

ученици от ПГСС "Св. Георги Победоносец" в Суворово

  • Специалност: „Подпомагане на деца”, професия „Социален асистент” от професионална направление „Социална работа и консултиране”, защитена професия, за пръв път се предлага в страната

Социалният асистент оказва подкрепа в осъществяването на основни житейски дейности, в участието в социалния и културния живот, в различни занимания. Придружава децата до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания и оказва помощ при подготовката за учебни занятия (домашна работа).

Социалният асистент подпомага общуването и поддържането на социални контакти и допринася за осигуряване на емоционален комфорт на детето и неговите близки.

Социалният асистент работи в екип с други специалисти, изпълнява указанията на ръководителя/доставчика на социалната услуга и предписанията на специалистите по здравни грижи с цел удовлетворяване на основните жизнени потребности на детето, следва изготвения индивидуален план.

Поддържа контакт с личния лекар, сигнализира веднага при влошаване на здравословното състояние или при спешен случай, като своевременно уведомява семейството и близките; придружава при необходимост детето до лекарския кабинет; оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум, грижи в болница (при необходимост) и др.

Завършилите обучението си по тази професия могат:

• да специализират в дадена област, като например здравни грижи или образование;
• да се развиват кариерно в организацията, в която работят;
• да заемат мениджърска позиция, на която да управляват екип или дори цяло учреждение;
• да работят в частна организация.

Учениците получават и допълнителна стипендия за обучение по защитена професия.

ученици от ПГСС "Св. Георги Победоносец" в Суворово

Кандидатстването започва на 5 юли.

ВАРНА новини

Още новини за ПГСС „Св. Георги Победоносец“ можете да видите тук

Четете още:

ПГСС „Св. Георги Победоносец” в Суворово с поредна значима иновация (СНИМКИ)