Кметът Михаил Колони забранява търговията с некачествени плодове и зеленчуци – 6 юли 1892 г.

Понеделничният пазар на бул. Съборни, създаден през 1879 г. през 1932 г.

Понеделничният пазар на бул. Съборни, създаден през 1879 г. през 1932 г. Снимка: Варненска дигитална библиотека.

На 6 юли 1892 година кметът Михаил Колони издал заповед, с която забранил вноса на некачествени плодове и зеленчуци във Варна. Причина за това негово решение бил съвет от окръжния управител, който установил, че сред местните се наблюдават зачестени случаи на здравословни проблеми в следствие на храната, предлагана на пазара.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 22 юли 1895 година:

„ПРИКАЗ
№161
Гр. Варна, 6-й Юлий 1892 година.

Подписаний Кмет на Варненската Градска Община, вследствие предписанието на Г-на Варненский Окръж. Управител от 27-й Юний н. год. под Вх. № 5216 който донася, че на последък се появило не само между малолетните деца, но и между възрастните силно растройство на пищеварителните органи – понос – диария, болест която в значителна степен може да происхожда и от употребяванието на гнил или увехнал зеленчук, на разни недоброкачественни и незрели или гнили овощия, каквито обикновено се продават в града, то за ползата на общественното здравие и на основание п. 23 на чл. 88 от „Закона за градските общини“ и чл. 15 от Санитарний закон“,

Постанових:

Ст. 1. Строго се забранява внасянието в града за продан нездрави, недозрели, гнили, въобще вредни за здравието сливи, зарзали, круши, ябълки, дини и др. овощия, както и продавание на гнил или само увехнал зеленчук, а така също презрели или увехнали краставици.

Ст. 2. За горнята цел при всичките бариерни бараки ще се преглеждат идущите от околните села и лозя продукти от Санитарното Отделение при Общинското Управление, като оказавшите се ногодни и предни за здравието ще се уничтожават.

Ст. 3. Испълнението на настоящий ми приказ възлагам на Градското Санитално Отделение, което строго да бду за това и за всяко нарушение на приказа ми, станало вграда, да се състави акт за наказание нарушителя съгласно чл. 96 от „Закона за градските общини“.

На първообразний подписал Кмет М. Колони“.

ВАРНА новини

Четете още: