Кметът Александър Василев определя цената на говеждото във Варна – 7 юли 1914 г.

Рисунка на крава

В началото на месец юли 1914 година кметът Александър Василев решава да определи цената на агнешкото и говеждото месо, което се предлага във Варна. За да бъде сигурен, че неговата заповед ще бъде спазена, решава да възложи нейното изпълнение на всички санитарни и административни органи.

Заповедта е публикувана във „Варненски общински вестник“ от 14 юли 1914 година:

„Заповед №512 гр. Варна, 7 юлий 1914 год.

Като взех пред вид протокола на комисията от 5 того, назначена за разглеждане молбата на Варненските месопродавци вх. №15100/1914 година и за определяне цените на агнешкото и говеждото месо, което се продава за консумация на Варненските граждани, пред вид данните наложени в същия протокол и на основание чл. 64 от закона за градските общини,

ЗАПОВЕДВАМ:

От днес до втора заповед, продажбата на агнешкото и говеждото месо да става по следующите цени:

1. Един килограм месо агнешко без глава и без дробове най-доброкачествено по 1,10 лева и

2. Един килограм месо говеждо (волски и кравешко) най-доброкачественно по 1,10 лева.

На настоящата ми заповед да се даде най-широка гласност като се разлепи по всички видни места из улиците и площадите на града, а така също и в всички месопродавски дюгени за сведение и изпълнение.

Изпълнението ѝ възлагам на всички санитарни и административни органи при поверенната ми община.

На нарушителите да се съставят актове, които ще бъдат глобявани с най-тежки глоби.

Препис да се изпрати на Г-на Варненски Окръжен Управител за сведение.

Кмет.: А. Василев“.

ВАРНА новини

Четете още: