Област Варна е втората по урбанизация в страната

Часовникът в Дългопол

Снимка: Андрей Андреев, "ВАРНА новини".

Към 31 декември 2021 г. територията на област Варна, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 3 818.67 кв. километра, съобщиха за „ВАРНА новини“ от Териториално статистическо бюро – Североизток. Тя нарежда областта на 12-о място с 3.4% от територията на страната. В състава на областта най-голяма по територия е община Провадия с 517.46 кв. км, или 13.55%, а най-малка – община Белослав с 59.90 кв. км, или 1.57%.

Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най- голяма площ заемат земеделските територии – 2 158.74 кв. км, или 56.53% от територията на областта. По дял на земеделските територии област Варна е на 14-о място в страната. С най-голям относителен дял на земеделските територии в своята територия е община Ветрино с 82.71%, а с най-нисък – община Бяла с 30.02%.

Горските територии са 1 111.75 кв. км, или 29.11% от общата площ на областта. С най-обширни горски площи като относителен дял са общините Долни чифлик (56.14%), Бяла (48.04%) и Дългопол (47.32%), а с най-малки – общините Ветрино (8.59%) и Вълчи дол (13.16%). Област Варна е на 17-о място по дял на този тип територии в общата й площ.

Урбанизираните територии в област Варна обхващат 268.16 кв. км, или 7.02%. Областта заема второ място в страната по дял на урбанизираните територии от общата й площ, преди нея е само област София (столица) с 19.03%. В състава на областта първа по дял на урбанизираните територии е община Варна с 29.59%, следвана от община Девня с 10.97%, а най-малка по дял е община Дългопол – 3.29%.

Данни

Данни

Четете още: