Европейската комисия прие предложението си за възможностите за риболов в Черно море

ВАРНА новини лого

Снимка Андрей Андреев, "ВАРНА новини"

Европейската комисия прие предложението си за възможностите за риболов за 2023 г. по отношение на Средиземно море и Черно море. С предложението се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в Средиземно море и в Черно море и се изпълняват политическите ангажименти, поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София. То отразява амбицията на Комисията да осигури устойчивостта на рибарството в тези два морски басейна в съответствие със стратегията на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) до 2030 г. GFCM е регионалната организация за управление на рибарството, която следи за опазването и управлението на рибните запаси в Средиземно море и Черно море.

По отношение на Черно море предложението предвижда ограничения на улова и квоти за запасите от калкан и цаца. По отношение на цацата Комисията предлага да се запази ограничението на улова от 2022 г. По отношение на калкана равнищата на общия допустим улов (ОДУ) и квотите ще бъдат определени и приети на годишното заседание на GFCM през 2022 г.

Четете още: