Непознатата история на Варна: Забраните, свързани с търговията на риба

Понеделничният пазар на бул. Съборни, създаден през 1879 г. през 1932 г.

Понеделничният пазар на бул. Съборни, създаден през 1879 г. през 1932 г. Снимка: Варненска дигитална библиотека (catalog.libvar.bg).

Варна е морски град. Това подсказва, че риболовът в околността винаги е бил на преден план. Макар и с течение на вековете да са настъпвали някои промени, свързани с морския бряг, коритата на реките и/или езерата, риба винаги е имало.

Днес ще разгледаме някои документи, свързани с търговията на риба в града.

Първата от тях е издадена от кметът Руси Матеев на 23 ноември 1893 година. Той забранява продаването на риба и раци, уловени от река Девня и блатата около нея. Като причина кметът изтъква факта, че във въпросните водни обекти рибите се хранят с нечистотии, които ги правят опасни за консумация. Всеки търговец, който е решил да си затвори очите пред заповедта е трябвало да бъде глобен до 25 лева.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 1 декември 1893 година:

„Приказ №411

Гр. Варна, 23-й Ноемврий 1893 година

Подписаний Кмет на Варненската Градска Община, като взех през вид писмото на Господина 1-й Градский Общински лекар, зарегистрирано под №10596, относително, че рибите и раците, които се ловят от блатата лежащи по долината на река Девне и между Девненското езеро и морето, и се продават от риболовците на жителите из гр. Варна за храна, са вредителни за человеческото здравие, вследствие нечистата застояла вода в която те (рибите и раците се развъждат и хранят с всевъзможни нечистотии, гнили животни (мърша), тор и др. такива и на основание чл. 88 от закона за градските Общини

Постанових:

Ст. I. В интереса на Общественото здравие, запретява се за напред ловението на риба и раци от блатата, лежащи по долината на реката  Девне и между Девненското езеро и морето;

Ст. II. Нарушителите на настоящий приказ ще бъдат глобени от 1 до 25 лева, съгласно чл. 96 от закона за градските общини, в полза на Градската Общинска касса;

Ст. III. Испълнението на настоящий приказ възлагам на градските санитарни агенти;

Ст. IV. Препис от настоящий приказ се испраща Господину Варненскому Окр. Управителю за сведение, а Градскому Началнику за знание и давание съдействие“.

Пет години по-късно – на 12 ноември 1898 г. варненският общински съвет провежда заседание. Едно от взетите решения е рибата, уловена на морското крайбрежие на града, да бъде освободена от октроален данък. Решението е трябвало да влезе в сила от 1 януари 1899 г.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 28 ноември 1898 година:

„Рибата, ловена в морското крайбрежие на гр. Варна (исключая тая ловена в езерото, (гьола), от местните рибари варненци, да се освободи от плащанието на данъка октроа. За освобождението ѝ от тоя данък, да се внесе в поемните условия за отдаванието в откуп на от 1-й Януарий 1899 година същий данък – нуждната забележка“.

Още пет години по-късно от общинското управление издават заповед, с която заставят собствениците от хранително-вкусовия сектор да пратят служителите си на медицински преглед преглед и да им издадат служебни книжки. Това включва и рибарниците.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 1 март 1903 година:

„ЗАПОВЕД № 28. гр. Варна, 22 Февруарий 1903 год.

В допълнение на заповедта ми под № 274 от 2 Октомврий 1902 год., съгласно 1-та и 11-та забележка на чл. 3, и чл. 4 глава II-ра от „Правилника за слугите в гр. Варна“ и на основание чл. 64 от „закона за градските общини“

ЗАПОВЕДВАМ:

Сички слуги при готварниците, бакалници, ханищата, млекарниците, месарниците, рибарниците, питейните заведения, кафенетата и пр. въобще сички, занимающи се с приготовляване на съестни и питейни неща, най-късно до 15 Март 1903 г. да бъдат снабдени с служебни книжки от управлението ми и прегледани от санитарния лекар, а след това в определени от санитарния лекар дни, да се явяват при него, за освидетелствуване тяхното здравословно положение.

На неповинующите се на тая ми заповед лица ще се съставляват актове за наказването им по чл. 72 от „закона за градските общини“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини

Четете още: