Облекчават получаването на помощите за деца с починали родители

банкноти

Депутатите приеха на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

Без дебати народните представители гласуваха единодушно със 108 гласа „За“.

Основният мотив на законопроекта е необходимостта от прецизиране на нормативната уредба, гарантираща правото на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители. Промените са свързани с ясното и изрично регламентиране, че облекчения режим за отпускане на месечните помощи по чл. 7 и чл. 8 от ЗСПД (месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование и месечни помощи за отглеждане на дете до една година) е приложим за децата и от двете възможни групи. За още по-голяма яснота се използва формулировката на сегашния чл. 8е от ЗСПД, а именно „деца без право на наследствена пенсия от починал родител“. Отчетена е и хипотезата в която децата имат право на наследствена пенсия от починал родител. В допълнителните разпоредби на ЗСПД се предлага включването и на дефиниции за двете групи деца в зависимост от това дали имат право на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Чрез предлаганите промени ще се унифицира приложението на ЗСПД по отношение на тази група уязвими деца. Безспорно по-големите трудности при отглеждането на деца с починали родители са породени от обективни обстоятелства. Поради това помощите за тези деца ще продължат да се предоставят в облекчен режим без доходен тест.

Предлаганата законодателна промяна ще допринесе не само за по-ясната уредба на подкрепата за децата с починали родители, но и за по-доброто систематизиране на тази подкрепа в Закона. По този начин ще се предотврати различното тълкуване и прилагане на нормативните разпоредби.

От Dnesplus.bg

Четете още: