Варненският окръжен ветеринарен лекар започва да води статистика на добитъка – 18 ноември 1926 г.

Рисунка на крава

На 18 ноември 1926 година главният окръжен ветеринарен лекар се свързва с администрацията на Провадийска и Варненска околии с молба да му предоставят важни сведения за броя на текущия добитък и броя на продадените животни по пазарите и панаирите. Ако сведенията не бъдат предадени – били предвидени глоби. Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 25 ноември с.г.:

„Съгласно предписанието на Г. Варненски Окръжен Управител под № 10995 от 6 того, поканвам Г. Г. Общинските, Кметове от окргcга да наредят нужното щото най-късно до 15 XII. т. г. да изпратят тия от Варненската околия в поверената ми окражна канцелария, а общините, от Провадийска Околия на Провадийски Окол. Вет. Лeкар следните две сведения за целата 1926 год, а именно:

1. сведение за числото на едрия и дребния домашен добитък и птици (коне, мулета, магарета, говеда, биволи, овце, кози, свине, кокошки, патки, юрдечки и мисирки)

и 2) сведение за числото на продадения добитък по пазарите и панаирите по вид отделно. Като се има пред вид, че повечето от общините всека година не са представлявали тия сведения на време и с това са станали причина да се създават излишни преписки с Окръж.

Управление, то съобщавам че ако и тая година някой от общините не представят на време горните, сведения, ще се иска наказанието на виновното длъжностно лице.

Окръж. Ветер. Лекар: Д-р Тюлев Секр.-счетоводител: Г. Друмев“.

ВАРНА новини

Четете още: