ЕРП Север подкрепя проект за опазване на червеногушата гъска

ВАРНА новини лого

Снимка: ЕНЕРГО-ПРО.

Проектът „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“ е насочен към опазване на световно застрашената червеногуша гъска, която зимува и в България. Това е първи по рода си проект, обхващащ целия миграционен път на световно застрашения вид червеногуша гъска, както и 100% от световната ѝ популация. Проектът е с продължителност от 5 години (септември 2017 – октомври 2022) и включва изпълнение на специфични дейности, насочени към опазване на вида в 19 целеви района по целия му миграционен път. Проектът се координира от Българското дружество за защита на птиците в партньорство с още 10 организации в Русия, Украйна, Казахстан и Румъния.

Два от целевите райони в България, попадащи в обхвата на проекта, са в защитените зони „Дуранкулашко езеро“ и “Шабленски езерен комплекс“, разположени на територията на община Шабла, област Добрич. Една от планирани за изпълнение при разработване на проекта дейности, която касае електроразпределителното дружество, е обезопасяване на електропроводи в местата на зимуване на червеногушата гъска в района на Приморска Добруджа.

Във връзка с изпълнението на проекта, в координация с БДЗП, ЕРП Север взе активно участие в дейността за намаляване на риска от сблъсъци на птици с въздушни електропроводни линии 20 kV, намиращи се в района на Регионален център Добрич. Единият електропровод е в района на Крапец, а другият е между село Дуранкулак и къмпинг Космос, като общата дължина е около 4 км.

Използваният метод на обезопасяване е чрез поставяне на дивертори по двата електропровода. Това са устройства със специално разработени за целта светлинни отражатели, закачени върху проводниците на определени разстояния. Те се въртят от вятъра и така привличат вниманието на птиците към въздушните проводници и ги правят по-лесно забележими. Маркираните по този начин проводници почти напълно елиминират сблъсъка на птици с тях.

Поставянето на диверторите се извърши с активното участие на електромонтьори от Мрежови измервателен район Шабла на електроразпределителното дружество.

Поставяне на дивертори
Снимка: ЕНЕРГО-ПРО.

Четете още: