Средната брутна работна заплата в област Варна е над 1600 лв.

Работник.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2022 г. намаляват със 7.2 хил., или с 4.7% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 146.9 хиляди. Това съобщават за „ВАРНА новини“ от Териториално статистическо бюро – Североизток.  Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 34.8%, „Добивна промишленост“ – с 11.2% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 1.5% е регистрирано в дейност „Преработваща промишленост“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 18.1 и 13.0%.

В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.8 хил., или с 0.5% по-малко в сравнение с края на септември 2021 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 1.7 хил. и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ – с 15.3%, „Други дейности“ – с 6.9% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 5.9%.

Най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2022 г. спрямо края на септември 2021 г. има в икономическата дейност „Административни и спомагателни дейности“ – с близо хиляда наети лица, което в проценти е с 14.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2022 г. е 1 553 лв., за август – 1 539 лв. и за септември – 1 625 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. – 1 572 лв., област Варна е на пето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 390 лв., София – 1 618 лв., Враца – 1 614 лв. и Стара Загора – 1 580 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най- голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Култура, спорт и развлечения“ – с 11.2%, „Държавно управление“ – с 9.2% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.2%.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.3% спрямо третото тримесечие на 2021 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2022 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 315 лева;
– „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 276 лева;
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 032 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 035 лева;
– „Други дейности“ – 1 112 лева;
– „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 1 320 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор се увеличава с 11.4%, а в частния сектор – с 14.3%.

Четете още: