НСИ: Всяка десета българка – жертва на насилие поне веднъж

домашно насилие

Всяка десета пълнолетна жена у нас е преживяла поне веднъж физическо или сексуално насилие. Това сочи статистиката на НСИ.

11.9% от жените на възраст 18 – 74 г. са преживели поне един път физическо или сексуално насилие, без значение кой е извършителят и каква е връзката им с него/ нея. Физическото насилие, включително заплахи за такова, е по-разпространено (8.5%) в сравнение със сексуалното (3.4%). Младите жени по-често споделят за своите нежелани преживявания. С нарастване на възрастта относителният дял на жените, преживели физическо или сексуално насилие, независимо от извършителя, намалява .

В зависимост от това кога се е случил последният епизод на един от двата вида насилие, разпространението е следното: през последните 12 месеца – сред 2.9% от жените на възраст 18 – 74 години; през последните 5 години – сред 5.9%; през целия живот като възрастен – сред 11.9%.

Данните от изследването показват, че 20.5% от жените на възраст 18 – 74 г. в страната, които в момента имат или някога са имали партньор, са преживели един или повече случаи на насилие от интимен партньор. Младите жени (на възраст между 18 и 29 години) са изложени на най-голям риск от насилие от интимен партньор в сравнение с жените от други възрастови групи. Всяка трета жена на възраст 18 – 29 г. е била насилвана от настоящ или бивш партньор (36.3%). Сред жените на възраст 30 – 44 г. относителният дял на преживелите насилие от партньор е 22.5%. С нарастване на възрастта делът на жените, които споделят за този тип преживявания намалява до 13.9% в групата 65 – 74 години.

Сред видовете насилие, причинено от интимен партньор, най-разпространено е психическото насилие: от всички жени, които имат или някога са имали партньор, 19.4% са пострадали от такова насилие. Физическо насилие от интимни партньори са преживели 7.1% от жените, а 9.3% споделят за преживяно физическо или сексуално насилие от страна на настоящи и/или бивши партньори.

5.9% от жените на възраст 18 – 74 г., през целия си живот като възрастни, са преживели физическо насилие (включително заплахи) или сексуално насилие от лица, различни от партньора им. Преобладават пострадалите от физическо насилие (включително заплахи) жени – 3.5%, докато пострадали от сексуално насилие са 2.4%, в това число от изнасилване – 1.5%.

Както по отношение на насилието от интимен партньор, така и при насилието от лице, което не е партньор, разпространението намалява с увеличаване на възрастта на жените. Сред жените на възраст 30 – 44 г. 5.5% са пострадали от физическо или сексуално насилие от лице, което не е техен партньор, през целият им живот като възрастни. Най-нисък е делът на пострадалите жени сред тези на възраст 65 – 74 години. С особено внимание трябва да се анализират данните за най-младите, на възраст 18 – 29 г. тъй като предвид извадковия характер на изследването данните са с ниска надеждност.

Почти всяка десета жена на възраст 18 – 74 г. в страната (9.5%) споделя за преживяно физическо (включително заплахи) или сексуално насилие от лица в домакинството, като 6.9% са преживели физическо насилие (включително заплахи), а 2.6% – сексуално.

Във възрастовата група от 18 до 29 години, 16.2% от жените са преживели насилие в семейството или домашната среда. С нарастване на възрастта, относителният дял на жените, които споделят за преживяно такова домашно насилие, намалява до 6.8% в групата от 65 до 74 години.

12.2% от жените на възраст 18 – 74 години в страната са преживели сексуален тормоз на работното място от мъж през целия си професионален живот. Относителният дял на жените, преживели сексуален тормоз от страна на мъже колеги, е 5.3%, а от мъж на ръководна позиция – 1.4%. Най-голям е делът на жените, преживели сексуален тормоз на работното място от други мъже (10.7%), което включва случаите, когато не са посочени конкретните професионални отношения с извършителя.

Изследването е проведено в периода ноември 2021 – февруари 2022 г. сред жени на възраст 17 – 84 години. Основният метод за събиране на данните е интервю „лице в лице“ с помощта на таблет (CAPI). Поради чувствителния характер на темата за улеснение на респондентите и предвид епидемичната обстановка в страната по време на работата на терен, за първи път НСИ приложи и метод на самоанкетиране чрез уеб-базирано приложение (CAWI).

Излъчена е представителна за страната извадка от 8 240 обикновени домакинства, в които има поне една жена на възраст 18 – 74 години. Успешно анкетирани са 5 580 жени.

БГНЕС

Прочетете още:

Среща в ОД МВР – Варна: Борбата с домашното насилие е приоритетна за институциите