Определят времето, в което варненци могат да се жалват – 30 ноември 1894 г.

Улица "Преславска" в началото на миналия век

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека.

На 30 ноември 1894 година от варненско общинско управление публикуват обявление, в което се посочва времето за подаване на документи в общината – от 08:30 до 12:00 часа. В обявлението се посочва също, че свидетелствата, удостоверенията, преписите и справките ще бъдат издадени за желаещите не по-рано от два дни след писмено поискване.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 14 декември 1894 година:

„№10168.

Гр. Варна 30 Ноемврий 1894 год.

От до сегашната практика, водена по канцеларските работи в конкретното ми Общинско Управление, като подавание прошения, получавание свидетелства, преписи, разни справки и др. т. забелязах, че се пречи твърде много на успешний и редовний вървеж на канцеларските работи, което не е в интересса нито на канцеларията нито пък на интересующине се, тъй като случвало се е да се издаде документ с недостатъчни или погрешни сведения.

Пред вид на гореизложеното и за да имат възможност Общинските служащи да правят точни справки, въз основание на които ще се издават на просителите исканите им книжа и въз основание чл. 133 от закона за градските общини, обявявам за знание на населението следующето:

1. Прошения, заявления и каквито и да се други прозби се приемат в Общинското Управление всеки ден само часа от 8 ½ до 12; след пладне не се приемат никакви заявления било писменно било устно.

2. Книжата които се искат от просителите, като: свидетелства, удостоверения, преписи, справки и др. подобни не ще се издават по-рано от два дни след подавание прозбата“.

ВАРНА новини

Четете още: