Една трета от пенсионерите получават поне по една добавка

ВАРНА новини лого

Общият брой на изплащаните по КСО добавки пък е 791 941 (при 820 901 в края на 2020 г.), което показва, че някои пенсионери получават повече от една добавка, пишат експертите от НОИ в новия си бюлетин.

Данните показват, че най-многобройни са „вдовишките добавки“, които са над 85% от всички..

През 2021 г. 472 763 жени, чиито съпрузи са починали, са получавали добавката, докато мъжете са едва 94 935.

Броят на новоотпуснатите вдовишки добавки от 2017 г. до 2020 г. плавно намалява от 56 486 на 40 866. През2021 г. тенденцията е прекъсната и техният брой бележи ръст от 30,7 на сто спрямо предходната година, като достига 53 399.Сходна е тенденцията и при броя на прекратените вдовишки добавки, които от 53 747 през 2020 г. достигат до 72 540 през 2021 г., което е ръст от 35 на сто. Данните за броя на новоотпуснатите и на прекратените вдовишки добавки през 2021 г. и факта, че се прекъсват тенденциите на намаление от предходните три години, водят до извода, че това е следствие от отчетения ръст на смъртността у нас през втората половина на 2020 г. и през 2021 г., поради пандемията от COVID-19. Високите нива на смъртност при пенсионерите са причина както за по-високия броя на новоотпуснатите вдовишки добавки, така и за по-големия брой прекратени добавки поради смърт на получателя.

Средната възраст на пенсионерите, получаващи този вид добавка, е около 77 години, а средният месечен размер е 95,39 лв., като от 2017 г. увеличението е с 26,63 лв., или с 38,7%. Вдовишката добавка, получавана от жените, е с по-висок размер (средно е 99,43 лв. за 2021 г.) от тази, получавана от мъжете (75,96 лв. за 2021 г.).

Делът на жените, получаващи вдовишки добавки, доминира над този на мъжете, като през целия период той е малко над 80%. Аналогично, броят на добавките, които се получават от жени, е над четири пъти повече от броя на добавките, които се получават от мъже, пишат още от НОИ.

Броят на новоотпуснатите добавки намалява до 2020 г. включително, като през 2021 г. се отчита ръст от30,7% спрямо предходната година.

Броят на прекратените добавки, аналогично на броя на новоотпуснатите добавки, намалява до 2020 г. ибележи съществен ръст от 35,0% през 2021 г. спрямо предходната година.

Почти половината от вдовишките добавки са отпуснати от лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Същевременно, 90% от пенсионерите, които получават вдовишка добавка/и, са с водеща лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Близо ¾ от всички добавки по чл. 84 от КСО се изплащат от фонд „Пенсии“ на ДОО, като техният дял се увеличава за сметка на дела на добавките, изплащани от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, който намалява.

Най-много вдовишки добавки изплаща в София – около 14% от всички, изплащани в страната. Териториалните поделения на НОИ в София-град, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас изплащат около 40% от всички.

Броят на пенсионерите, получаващи добавки по чл. 84 от КСО, намалява с 2,8%, а броят на самите добавки – с 5,7%.

Разходите за изплащането на добавките се увеличават с 34,1%, като основни причини за това са: нарастването на среден месечен размер на добавките (с 38,7% за периода), дължащо се на ежегодното преизчисляване размерите на голяма част от получаваните вдовишки добавки и по-високите размери на новоотпуснатите добавки.

От Dnesplus.bg

Четете още: