Четирите села към община Варна за първи път ще имат достъп до европейско финансиране

Четирите села към община Варна – Казашко, Константиново, Тополи и Звездица за първи път ще имат достъп до европейско финансиране.
 
Четиритете села от община Варна и Аврен ще имат достъп до 3 млн.лв за проекти на бизнеса, неправителствения сектор и общините.
 
Проектът на партньорство за създаване на Местна инициативна група (МИГ) Варна-Аврен е одобрен за финансиране, съгласно обявените резултати от класирането по процедура BG06RDNP001-19.610, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
Целта на проектното предложение е да бъде разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027 г. на територията на община Аврен и територията на следните населени места от община Варна извън строителните граници на град Варна: с. Звездица, с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи.
 
Продължителността на проекта е 6 месеца, а бюджетът е в размер на 47821.11 лв. без ДДС.
 
По проекта ще се финансират дейности, свързани с разработване на нова стратегия за ВОМР и популяризирането ѝ, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията и други.
 
Очаква се подписване на административен договор и стартиране на дейностите по проекта в най-скоро време.
 
Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на многофондова Стратегия, която да осигури възможност за увеличаване добавената стойност от стопанската дейност на бизнеса и общините, създаване на работни места и намаляване обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и популяризиране на териториалната идентичност чрез разработването на местни проекти.
 
 
Прочетете още: 
 

Одобрен за финансиране е проектът на партньорство за създаване на МИГ Аврен-Варна