Днес се навършват 80 г. от създаването на Природен парк „Златни пясъци“

Природен парк "Златни пясъци".

Снимки visit.varna.bg

Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната надморска височина е 110 м. На север парка граничи със с. Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на юг със земи от горския и селскостопански фонд. В границите на парка са включени преобладавщо отдели от ТП ДГС “Варна” и няколко отдела от ТП ДЛС “Балчик”.

Идеята за създаване на парк е документирана още през 1915 г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 година, когато с постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора “Хачука” на площ от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк „Златни пясъци“ – вторият обявен в страната след Народен парк (днес природен парк) „Витоша“ (1934 г.). Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.

Когато през 1943 г. е обявен НП „Златни пясъци“, никой не е предполагал, че именно там след 13 г. ще започне изграждането на един от най-големите ни морски курорти. Курортен комплекс „Златни пясъци“ не само се разполага върху тогавашния народен парк, но и взема името му.

Природният парк е Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната мрежа Натура 2000.

Днес природен парк „Златни пясъци” е предпочитано място за туризъм и разходки из природата.

visit.varna.bg

Работно време:
08:30 – 16:30ч.
почивни дни: събота и неделя

Контакти:
Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”
Адрес: гр. Варна 9007, пк. 20
тел: +359 52 355 591
e-mail: dnpzlatni@nug.bg; dppzlatni@abv.bg
www.parkzlatnipiasaci.com