Намаля броят на децата престъпници във Варненско

Престъпност деца

През 2022 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 564 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им намалява със 71, или с 11.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 83.2%;
 • малолетни (8 – 13 години) – 16.8%;
 • момчета – 427 (75.7%);
 • момичета – 137 (24.3%);
 • учащи – 389 лица (69.0%);
 • в криминогенна среда живеят 214 малолетни и непълнолетни (37.9%).

Броят на заведените на отчет в ДПС в област Варна през 2022 г. малолетни и непълнолетни е 181, или 32.1% от всички водени на отчет лица, като 85.1% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2021 г. броят на новозаведените намалява с 28.2%.

През 2022 г. снети от отчет в ДПС са 160 малолетни и непълнолетни лица, или 28.4% от водените на отчет през годината:

 • поради поправяне на поведението – 70 лица (43.7%);
 • поради навършване на 18-годишна възраст – 87 лица (54.4%);
 • на други основания – 3 лица (1.9%).

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви в област Варна през 2022 г. през ДПС са преминали 229 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 159, или 69.4%, а момичетата – 70 (30.6%).

Разпределението на преминалите през ДПС по някои видове противообществени прояви е следното:

 • бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от
 • резидентен тип – 57 лица (24.9%);
 • прояви на насилие и агресия – 53 лица (23.1%);
 • повреждане на обществена и/или частна собственост – 33 лица (14.4%);
 • употреба на психоактивни вещества – 26 лица (11.4%);
 • тормоз – 13 лица (5.7%);
 • непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място – 8 лица (3.5%);

Извършени престъпления

През 2022 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления в област Варна, са 268.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 114 лица, или 42.5% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 32.5% (37 лица) и на кражби от
домовете – 31.6% (36 лица).

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления През 2022 г. в ДПС в област Варна са регистрирани 96 пострадали от престъпления лица на възраст 8 – 17 години, от които 53 (55.2%) са момчета и 43 (44.8%) – момичета. Малолетните пострадали лица са 31.2%, а непълнолетните – 68.8%.

Сред жертвите на престъпления най-много са малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 42 лица (43.8%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди – 27 лица (28.1%), от грабежи и от блудство – по 4 лица (4.2%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2022 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Варна са образували 227 възпитателни дела, от които 207 (91.2%) са по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 211, като от тях в срок до един месец са решени 156 дела, или 73.9%. Прекратени са 13 дела, или 5.7% от образуваните възпитателни дела. В края на 2022 г. са останали несвършени 11 дела.

През отчетната година местните комисии са наложили 338 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 260 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 268 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • предупреждение – 122 мерки (36.1%);
 • поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 86 възпитателни мерки
  (25.4%);
 • задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 61 мерки (18.0%).

Основните характеристики на лицата на възраст 8 – 17 години с наложени възпитателни
мерки през 2022 г. са следните:

 • малолетни са 78 лица (30.0%), а непълнолетни – 182 (70.0%);
 • момчетата са 218 (83.8%), а момичетата – 42 (16.2%).

В структурата на общественоопасните деяния, за които са наложени възпитателни мерки през годината, най-голям е относителният дял на извършените престъпления – 197 (73.5%), следвани от противообществените прояви – 58 (21.6%) и административните нарушения – 13 (4.9%).

Четете още: