Съдът отхвърли жалбата срещу решението за избор на управител на ВиК – Варна

ВАРНА новини лого

Административен съд – Варна отхвърля жалбата на М. И. М., срещу Решение  на Изпълнителния директор на „Български В и К Холдинг“ ЕАД  за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД.

В мотивите си съдът сочи, че „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД е публично предприятие и има приет устав, общодостъпен на електронния адрес на холдинга, като с протоколно решение на Надзорния съвет на холдинга са приети и Правила за провеждане на конкурси за членове на органи на управление и контрол на търговските дружества, в които същият притежава повече от 50 на сто от капитала. Процесното  Решение на Изпълнителния директор на „Български В и К Холдинг“ ЕАД  е издадено и подписано от Изпълнителния директор на холдинга, който в конкретния случай е компетентният орган, разполагащ с правомощия да организира процедурата за избор на органите за управление и контрол в холдинга, съответно – да издава актовете, с които същите приключват. Така мотивиран, съдът приема, че органът има специална компетентност, като упражняващ правата на държавата, да проведе конкурсната процедура, включително да определи сам членовете и броя на комисията по номиниране. Съдът сочи, че не е регламентирано задължение, критериите за подбор да са оповестени в обявлението, с което се открива конкурса. Като неоснователно съдът приема и възражението на жалбоподателя за целите и методиката на конкурса, както и доводите за липса на прозрачност на процедурата и на равнопоставеност на кандидатите. В заключение съдът констатира, че процедурата за избор на управител на „ВиК – Варна“ ООД е проведена при  спазване на Устава на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и на приетите от неговия Надзорен съвет правила. Тези правила биха били неприложими единствено в случай, че са в противоречие с приложимата нормативна уредба, каквото противоречие не се констатира в хода на проведената проверка за законосъобразност на оспорения акт. Не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на относими материални разпоредби, сочещи на отмяна на процесния акт.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

 

Прочетете още:

Работна среща за ВиК авариите между кмета на Варна Иван Портних и министър Шишков се провежда в Областна управа (ВИДЕО)