Остават два дни на дружествата и едноличните търговци да декларират доходите си

ВАРНА новини лого

Физическите лица, които извършват продажби на стоки в интернет с цел печалба, но не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, разполагат с два дни до изтичане на крайния срок за деклариране на доходите си от тази дейност. Получените през 2022 г. приходи се посочват в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ като се поставя отметка в т. 5 „Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец“, част II от образец 2021. Приложението е неразделна част от годишната декларация и се подават заедно.

В предварително попълнената данъчна декларация, която е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция, са отразени сумите от наложен платеж за осъществените през 2022 г. продажби в интернет. Данните се получават в НАП от пощенските оператори (куриерските фирми).
От НАП Варна напомнят, че при продажба на лични вещи и такива, които не са закупени, за да се препродадат с цел печалба, както и получени суми при връщане на стока, гражданите не дължат данък и няма нужда те да бъдат декларирани. Преди да потвърдят предварително попълнените данни в декларацията, е необходимо да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо. В случай че данъкоплатците установят вписани суми, които са получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да ги изтрият, след което да подадат декларацията.

В рубриката „Облагане на продажби в интернет“ в сайта на приходната агенция, както и в подкаст епизода по темата в YouTube канала на НАП, може да бъде намерена повече информация за доходите от търговия в интернет, които се облагат.

Едноличните търговци и земеделски производители, избрали този ред на облагане също декларират доходите си до 30 юни и плащат дължимия данък.

Със същия срок е и задължението за подаване на годишна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и внасянето на дължимия корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби за предходната година от юридическите лица.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да бъде получена и на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор или в сайта на приходната агенция.

ВН

Прочетете още:

Читател: Ограниченият достъп до плажа „Русалка“ с такса 12 лв. е неприемлив