15 септември 1909 г.: Задължават се всички собственици на парцели във Варна да ги оградят и боядисат оградите в кремав цвят

булевард Мария Луиза във Варна 1909 година

Wikipedia

През 1909 г. в централните части на Варна, а именно по улиците “Преславска“, „Мария Луиза“ и „Сливница“ имало много празни парцели. Някои от тях имали изпочупени огради, а при други те липсвали изцяло и приличали на градски бунища, и на тоалетни, от които се носели ужасни миризми. Освен това, много от магазините по тези оживени улици били с олющена мазилка или боядисани в тъмни, разноцветни бои, с което придавали лош облик на града.

Именно тези обстоятелства, както и очакването на делегация от френски академици и учени, принудили кмета Иван Церов да издаде нарочна заповед от 15 септември 1909 г., чийто текст е цитиран в брой 42-23 на „Варненски общински вестник“:

„ ЗAПOBЕДBAM

1) Зaдължaвaмъ всички стопани на пpaздни места въ града, yл. „Преславска,“ „Мария Луиза“ и „Cливници,“ най-късно до 20 тoгo този месец да зaгpaдять тия cи мecтa cъ прилични cтoбopи, боядисани cъ блажна боя, кpeмавъ цвeтъ.

2) Всички здания cъ изкъртена външна стенна мазилка, да се измaжaтъ и бoядиcaтъ съ cъщий кpeмавъ цвeтъ блажна или водна боя, (cпopeдъ това дали cа cъ дъсчaнa обшивка или измaзaни), най-късно до 20 тoгo;

3) На нeизпълнитeлите на настоящата ми зaпoведъ ще се cъcтaвятъ актове и ще се глoбявaтъ съгласно чл. 72 oтъ закона за гpaдcкитe общини

4) Зaдължaвaмъ всички градски агенти да cлeдятъ изпълнението на настоящата ми зaпoвeдь и

5) Преписи да се зaлeuятъ на по-видните места въ града oсoбeннo по улиците „Сливница“, „Мария Лyизa„ и „Преславска“ и eдинъ eкземпляр да се прати г-нy Bapнeн. Oкp. Упpaвитeл за сведение.

(под.) Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ

(Bepнo:)

Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ“

Варна Новини