16 септември 1891 г.: Взимат се мерки срещу върлуващата сред децата във Варна скарлатина, затварят се забавачниците

болни от скарлатина 1891 година

nlr.ru

Поради върлуващите във Варна заразни болести и високата заболеваемост на децата от скарлатина, на 16 септември 1891 г. кметът Михаил Колони издава заповед, с която въвежда спазването на строги мерки за опазване на общественото здраве. Едно от опасенията му е, че при застудяване рискът от разпространение може да се увеличи, за това разпорежда всички варненски жители да пазят „извънредна чистота“ в стаите на къщите си, в дворовете и наоколо, да обличат децата си „топло и чисто“ и да ги хранят колкото се може по-добре, „ако е възможно всеки ден с месо и мляко“.

„Варненски общински вестник“ публикува пълния текст на заповедта, който продължава така:

Никой отъ възрастнитъ жители да не ходятъ и своите дъца да не пущатъ да ходятъ въ такива къщя, въ които има, или на скоро е имало дъца болни отъ скарлатина, или друга некоя заразителна болесть;

Всичките безъ изключение варненски жители се задължаватъ щото щомъ некое отъ технитъ деца се разболеятъ отъ скарлатина (подкожница) или даже и само отъ гърло тутакси да съобщаватъ на Градското Санитарно Отделение за cвоевременното взимание отъ негова страна надлежащи санитарни мерки;

Състоятелните жители въ случаи на заболевание отъ скарлатина, или даже и само отъ гърло некoe техно детe се задлъжаватъ непременно да прибегватъ към лекарска помощъ;

Беднитъ граждани въ такива случаи се задлъжаватъ за лекарска помощ на болнитъ си отъ скарлатина деца да се обръщатъ къмъ градските лекари;

Всичките учители да съобщаватъ на санитарното отдъление за всекий случай на заболевание отъ: гърло, скарлатина, или нейнитъ последствия – люпения на кожата по ръцете, отеклости на лицето или околоустните жлези, които би забележили между децата въ училището, а така също и за всичките деца, които по каквато и да би било болестъ отсъстствуватъ отъ училището;

Всичките ученици и ученички, които иматъ братя или сестри болни отъ скарлатина, или некоя заразителна болестъ, ако не живеятъ въ особна къща, да се не допущатъ въ училището до окончателното оздравение на болните им братя и сестри;

Ученици и ученички, които са били болни отъ скарлатина да се не допущатъ въ училището безъ да представятъ лекарско свидетелство за техното окончателно оздравяние;

Умрелите отъ заразна болестъ покойници, съгласно правилника за мъртвопроверителството, требва да се погребватъ колкото се може по рано отъ истичанието на определения срокъ;

Умрелите отъ заразни болести покойници тревбва да се носятъ за погребение въ добре затворени отъ всекъде съндъци;

По никакъвъ начинъ не требва да се допущатъ деца да посещаватъ, или съпровождатъ покойници умрели отъ заразна болестъ;

Покойници умрели отъ заразна болестъ не могатъ да се носятъ въ църква, направо отъ дома на гробищата;

Всичките господа лекари въ гр. Варна, съгласно предписанието на Гражданската Санитарна Дирекция отъ 20 Августъ 1891 година, подъ No 3075, се умоляватъ за всеки новъ случай на заболевания отъ скарлатина, своевременно да съобщаватъ на санитарното отделение;

Градските агенти и санитарни коммиссари, съгласно чл 6 и 9 отъ санитарний законъ за санптарните пристави, се задлъжаватъ за всекий новъ случай на заболевание отъ заразна болестъ, своевременно да съобщаватъ на санитарното отделение;

Всичките бабувачки въ гр. Варна се задлъжаватъ, щото щомъ забележатъ въ некоя къща случай на заболевание отъ гърло, скарлатина или отъ последствията на скарлатината, като: лупение на кожата па ръцете и краката, съ отеклостъ на подчелюстите, или на всичкото тело, тутъкси да съобщаватъ на санитарното отдъление;

До окончателното прекратявание на заразната болестъ скарлатина, да бъдътъ затворени всичките безъ исключение Общински и частни забавачници въ града“.

„ВАРНА новини“

Прочетете още:

Черпят красиви имена, които обичат хората