20 ноември 1897 г.: Предприемат се мерки срещу заразните болести по добитъка

Пастир с овце

desant.net

В края на 19 век добитъкът във Варна бил застрашен от заразяване с остри вирусни болести, сред които и шарка. Тя засягала овцете, върху кожата на които вирусът се запазвал дълго време. Предаването на инфекцията ставало чрез млякото, както и по въздуха – предимно чрез непрана вълна, от дараци и тепавици. За да предотврати разпространението на всякакви болести сред добитъка, Софийското окръжно управление издава Приказ, публикуван в брой 41 на „Варненски общински вестник“ от 20 ноември 1897 г., с който се заповядва прилагането на санитарно-полицейски мерки, а именно:

1) Забранява се да се прекарватъ презъ Софийский Окръгъ овце и свинье отъ другий окръзи въ България, ако не са снабдени съ ветеринарни свидетелства или съ такивa отъ общинските кметове, за че добитъкa е здpaвъ и че въ мъстото отъ където происхожда, не върлува никаква заразителна болесть. 2) Овце и свинье, отъ Софийский Окръгъ не могътъ да се прекарватъ отъ едно место на друго било въ същий Окръгъ, било въ другъ, ако не са придружени съ свидетелства, за каквито се споменува по горний пунктъ; 3) Прекарванието на овце и свинье презъ Пирдопската околия която е цела заразена, се абсолютно забранява. 4) Ступаните на овце или свинье са длъжни да представятъ свидетелствата въ всеко общинско Управление, презъ землището на което прекарватъ добитъкътъ си. 5) Общинските кметове, следъ като преглеждатъ свидетелствата, проверяватъ и добитъка за да се уверятъ, да ли нема болни и да ли числото му е верно споредъ свидетелствата. Ако намери всичко редовно, кмета прави бележка върху самото свидетелство и дава по нататашний свободенъ пропускъ. 6) Ако намери въ добитъка некои болни, Кмета ги поставя подъ карантина и веднага телеграфически или съ нароченъ човекъ, съобщава на Окр. Ветеринаренъ лекаръ и на Фелдшера.

Нарушителите на настоящий ми приказъ, ще се преследватъ най-строго и ще се даватъ подъ съдъ, за наказание съгласно чл. 416 и 505 отъ наказателния законъ.

Испълнението на настоящий мп приказъ възлагамъ г.г. Окол. Началници и градските и и селски общински кметове въ Окръжието. Преписъ отъ същий да се испрати на всичките . г. Окр. Управители въ Княжеството, за давание гласностъ между населението въ поверенните имъ Окръжия“.

„ВАРНА новини“

Прочетете още:

Този светец е един от най-обичаните в България – празнуват го православни и католици