28 ноември 1913 г.: Вменява се на кметовете да подготвят документите за пенсии на вдовиците от войната

ВАРНА новини лого

С Обявление № 13246 от 28 ноември 1913 г., публикувано във „Варненски общински вестник“, обществеността е запозната с разпореждане на Министерството на вътрешните работи и Народното здраве, касаещо пенсиите на вдовиците.

Въ Министерството има сведения, че некой селски кметове и секретарь-бирници не проявявали достатъчно грижа за изготвянето на всички нуждни книжа на вдовиците отъ Общините имъ, мъжете и синовете на които съ починали въ войната противъ Турция, Сърбия, Гърция и Черна-гора, за да могатъ да получатъ пенсия и подържатъ себе си\и децата си, ами оставали тези вдовици да се обръщатъ къмъ прошенописци, които ги експлоатирали, като имъ вземали 20 и повече лева, за да имъ приготвятъ книжата. Г. Г. Селските кметове и секретарь- бирниците требва да се проникнат отъ съзнанието, че притичанието на помощь, улеснението и упътванието на същите вдовици за по бързото приготовление книжата и пенсиониранието имъ е едно отъ първите имъ длъжности въ сегашните времена. Семействата на падналите въ войната герой, требва да бъдатъ подкрепени.

Предъ видъ на горното предлагамъ Г. Г. Окръжните управители да предпишатъ на кметовете и секретарь-бирниците да направятъ незабавно проверка на общините си, които вдовици още не съ се снабдили съ документи и поискали пенсия и да поискатъ направо те кметовете, нуждните документи – ония, които требва да се изискватъ – и да приготвятъ всичко щото е нуждно отъ общинското управление, за да се улеснятъ тия семейства и поискатъ незабавно пенсия. Повтарямъ, последните не требва да се пращатъ при прошенописците, а сами общинските управления да изискватъ и приготвятъ нуждните книжа.

(Подп.) Министръ: Д-ръ В. Радославовъ

за Глав. Секретарь: Л. Лукановъ.

(Подп.) Инспекторъ: П, Спасичъ“.

„Варна Новини“