Съдът потвърди избора на районен кмет на „Аспарухово“

ВАРНА новини лого

Административен съд – Варна потвърждава Решение №259/30.10.2023 г. на ОИК – Варна, с което Ивайло Маринов е обявен за избран на първи тур за кмет на район „Аспарухово“ при Община Варна.

В мотивите си съдът посочва, че повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването. От всички проверени протоколи в изброените СИК, в нито един от тях не е поставен под съмнение изборният резултат и нито един член на секционна избирателна комисия не е подписал секционен протокол с възражение или особено мнение. Съдът не счита, че е оправдано извършване на проверка на съответствието на обявените за недействителни бюлетини с изискванията на Избирателния закон и методическите указания на ЦИК, доколкото не са регистрирани възражения, жалби и подписване с особени мнения от страна на членовете на комисиите в протоколите на СИК. В тази връзка съдът съобрази и неуспешното оспорване от страна на жалбоподателите на истинността на секционните протоколи.

В мотивите си съдът намира за неоснователни възраженията на жалбоподателите, свързани с „нарушения“, които се виждат при преглеждане на видеозаписите, изготвени от СИК, при преброяване на бюлетините. Всички възражения на жалбоподателите, подробно изложени в писмените бележки, са свързани с „нередности“ при преброяването, които обаче не биха могли да се отразят на крайния резултат от избора. Съдът приема, че както и да е извършено преброяването, след като нито един от членовете на СИК, които са представители на различни политически партии и движения, не е вписал в протокола на Избирателната секция своите възражения, то резултатите, отразени в този протокол, следва да бъдат приети. В мотивите си съдът допълва, че не всички нарушения на изборния процес обуславят недействителността му, а само тези, които са особено съществени и пряко засягат волята на избирателя, от където именно следва да се изхожда при извършване на преценката за законосъобразността на избора. Съдът намира, че в конкретния случай, не е извършено пълно доказване на твърдените в жалбата доводи. В нито един от всички проверени протоколи на СИК, не е поставен под съмнение изборния резултат и нито един член на секционна комисия не е подписал протокол с възражение или особено мнение. Протоколите на СИК представляват официални удостоверителни документи и се ползват от регламентирана в разпоредба на  ГПК материална доказателствена сила. Ето защо съдът посочва, че в тежест на оспорващата страна е да проведе пълно и главно доказване на твърдението си, че има протоколи с невярно съдържание. Опита на жалбоподателите в тази насока остана неуспешен, предвид изготвената по делото експертиза, която доказа истинността на оспорените протоколи. Т.е. в случая материалната доказателствена сила на тези протоколи, като официални удостоверителни документи не е оборена.  Оспореното решение на ОИК е основано на резултатите от избора, такива, каквито са установени от съответните секционни избирателни комисии и в протокола на ОИК от 30.10.2023 г., който е без зачерквания, задрасквания, забележки, възражения или особени мнения и е съобразено с правилата за определяне на изборния резултат, регламентирани в  Изборния кодекс.

В мотивите си съдът посочва, че при анализ на изборните резултати, отчетени за избора на кмет на район „Аспарухово“, се установява, че кандидата Ивайло Маринов,  би бил, дори и да се приемат възраженията на жалбоподателя за броя на недействителните бюлетини, обявен за избран за кмет на район „Аспарухово“ още на първи тур, тъй като е получил повече от половината действителни гласове в хипотетично приетия им общ брой от 7 636 или повече от 3 819 действителни гласа. Видно от протоколите за Ивайло Маринов, реално са отчетени 3 820 действителни гласа – т.е. дори и жалбоподателите да бяха доказали успешно твърдението си, че недействителните гласове от изброените от тях секции са действителни такива, то Ивайло Маринов пак би бил обявен за избран за кмет на района на първи тур с отчетените за него 3 820 гласа.

Съдът Прави извод, че при произвеждане на избора за кмет на район „Аспарухово“ при Община Варна, не са допуснати нарушения в изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение. Оспореното решение е издадено от компетентен орган – ОИК – Варна, при спазване на административно – процесуалните правила, регламентирани в ИК, в съответствие с материалния закон и неговата цел, поради което следва да бъде потвърдено.

Настоящото решение може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в срок до 7 (седем) дни, допълват от съда.

Съдът потвърди също решението на ОИК – Варна за общински съветници от листата на Местна коалиция „Български гласъ“. 

Административен съд – Варна потвърждава решение № 260/30.10.2023г. на Общинската избирателна комисия гр. Варна, в частта за обявяване на резултатите за избора и разпределението на мандатите за общински съветници от листата на Местна коалиция „Български гласъ“ (Съюз на свободните демократи, Земеделски народен съюз, Обединен блок на труда български лейбъристи, Социалдемократическа партия).

В мотивите си съдът обобщава, че  от прегледаните видеозаписи не се доказа неотразяването на минимум 50 гласа за Даниел Н. Също така, от непрегледаните видеозаписи, гласовете претендирани от жалбоподателя, са 38 броя, което не му позволява да премине седем процентовата законова бариера, за да бъде общински съветник. Съдът посочва, че оспорените от жалбоподателя протоколи на секционните избирателни комисии отговарят на изискванията в ИК и са подписани от всички членове на комисията. Във всички оспорени протоколи, както тези на секционните избирателни комисии, така и този на Общинската избирателна комисия – Варна липсват забележки и възражения, особени мнения или други оспорвания на отчетения резултат. Няма данни за регистрирани жалби и сигнали за нарушения в изборния ден, в изрично посочените в жалбата избирателни секции. Съдът сочи, че оплакванията на жалбоподателя не са доказани и не са установени нарушения, които да окажат решаващо влияние върху изборния резултат на класираните кандидати за петте мандата на общински съветници от листата на МК „Български гласъ“. Прегледаните видеозаписи потвърждават верността на отразените резултати в съответните протоколи на секционните избирателни комисии. Отчетените гласове с предпочитания за Даниел Н. са отразени правилно в оспорените протоколи, с изключение на протокола от една избирателна секция, в който са вписани два гласа за жалбоподателя вместо преброените 3 гласа за него. Този един глас разлика, обаче, не може да повлияе върху изборния резултат на Даниел Н., който би могъл да бъде променен с допълнителни 49 гласа с предпочитания за него, при необходимия минимум от 50 гласа, за да бъде постигнат резултат от 665 гласа за класиране като общински съветник от МК „Български гласъ“ в Общински съвет при община Варна.

Съдът прави извод, че  жалбата се явява неоснователна и недоказана и оспореното с нея решение на ОИК – Варна е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.