На първо четене: НС прие проектобюджета на ДОО

ВАРНА новини лого

Народните представители приеха проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. на първо четене. Това стана с гласовете на 135 депутати.

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова коментира, че е изключително важно да се приемат социално и финансово приемливи решения за пенсионерите, така и за бюджета на ДОО. “Паричните обещетения , помощите и пенсиите имат съществено значение за запазване на жизнения стандарт на големи групи от нашето общесвото”, подчерта тя.

Според нея с бюджета на ДОО се постига и баланс и устойчивост.

“Нашият ангажимент е да стартираме анализ, който да чуе всички заинтересовани страни и същевременно да стъпи на добрите практики за промени в пенсионната система. До няколко седмици ще стартираме анализа”, обяви тя.

По думите й няма как да се вземат политически отговорните решения без аргументите и анализа за подобно решение.

Приходите в проектобюджета са планирани в размер на малко под 12, 884 млн. лв. В сравнение със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., общите приходи нарастват с малко над 1 655,0 млн. лв. или 14,7 на сто.

Проектобюджетът е съставен при допускане за ръст на средния осигурителен доход от 11,2 на сто. Освен икономическите фактори, върху тази динамика влияние оказват и промените в политиките, а именно:

увеличението на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв.;

нарастването на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 780 лв. на 933 лв.; нарастването на максималния осигурителен доход от 3 400 лв. на 3 750 лв.

Разходите възлизат на 24 336,1 млн. лв. спрямо Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., разходите нарастват с 2 542,1 млн. лв. или с 11,7 на сто, т.е. с темп, по-бавен от нарастването на собствените приходи на системата. Близо 96 на сто от нарастването на общите разходи се дължи на нарастването на разходите за пенсии.

От 1 юли 2024 г. пенсиите следва да се увеличат с 11 на сто. Със същия процент е предвидено увеличението на минималните размери на пенсиите за трудова дейност и на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и на добавките към тях. Единствено т.нар. „вдовишка добавка“ ще нарасне с по-голям процент от този по „швейцарското правило“, като за нейния нормативно определен размер е предвиден ръст от 26,5 на сто на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Увеличението е с 13,2 на сто. Останалата част от нарастването на разходите за пенсии се дължи на целогодишното изплащане през 2024 г. на увеличените от 1 юли 2023 г. пенсии.

При краткосрочните обезщетения е предвиден ръст от 79,7 млн. лв. От 2024 г. работодателите ще изплащат само първите два дни, а държавното обществено осигуряване ще участва от третия ден включително.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2024 г. нараства на 933 лв.

Минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 1 януари 2024 г. нараства на 933 лв.

Определя се нов размер на максималния осигурителен доход. за всички осигурени лица – 3 750 лв.

Определя се и нов размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от чл. 68, ал. 1 от КСО – 580,57 лв. от 1 юли 2024 г.

Не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2024 г. – 2 332,50 лв.;

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до две годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) -780 лв.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. и се увеличава максималният дневен размер – на 107,14 лв.

Предвидено е, че за 2024 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се равнява на 3 400 лв.

Tribune.bg

Прочетете още:

На първо четене: НС прие бюджета на НЗОК