125 млн. лв. от ЕС за ново улично осветление в близо 100 общини

улично осветление

снимка: gettyimages

Нова процедура за подмяна на уличното осветление за 125 млн. лв. ще спести 30% от досегашните разходи за електроенергия, или общо 78  000 мегаватчаса на година в поне 100 общини. При сегашната средна цена на тока на свободния пазар това прави 15,83  млн. лева годишно.

Министерството на енергетиката отвори втория проект за смяна на улично осветление, а срокът за кандидатстване е до 2 април.  Монтирането на енергоефективно осветление трябва да стане до 15 месеца след подписването на договора. Финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Първата процедура беше за 62,5 млн. лв. и са подписани  66 договора. Тя е била за конкретни общини, чиито проекти за улично осветление са участвали в резервен списък по програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана с евросредства за периода 2014-2021 г.

Отворената на 2 януари процедура е с два пъти по-голямо финансиране от първата Допустими кандидати са всички общини. Финансовите параметри са не по-малко от 100 000 лв. и не повече от 2 млн. лв. на проект. От тези 125 млн. лв. 20,8 млн. лева са национално финансиране за невъзстановим ДДС. Кандидатът трябва да докаже, че  е собственик на системата или системите  за външно изкуствено осветление, като представи документ. Трябва да докаже още, че системите са в имот публична общинска собственост, което изисква да се представи акт за общинска собственост или  декларация. Изключение се прави за осветлението на републиканската пътна мрежа,  при него кандидатът трябва да приложи декларация за изключителна държавна собственост.

По проекта са допустими за финансиране демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели, доставка и монтаж на нови, както и на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление на системата за осветление. Допустимо е и извършването на строително-монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата за осветление. Изготвянето на технически или работен проект е също сред допустимите за финансиране дейности, както и строителният и авторският надзор, управлението на проекта и публичност и изготвянето на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за енергийна ефективност за доказване на постигнатите резултати.

Всяка община може да подаде само едно предложение по процедурата. За да бъде допустим за финансиране проектът, е необходимо наличието на  вариант на проектна готовност. Изисква се да има  извършено обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление и изготвен инвестиционен проект във фаза разработен и одобрен технически или работен проект. В случаите,  когато техническият или работният проект не подлежат на одобрение,  се прилага становище от главния архитект, че за него не се изисква одобрение съгласно Закона за устройство на територията.

Обследването за енергийна ефективност и работният проект трябва да съдържат данни за избрания вид осветител с данни за светлоразпределение, номинална мощност и светлинен поток, като стойността на светлинния добив да е не по-малко от 130 лумена на ват, а за светлоразпределение да са с 0,0% излъчване на светлинен поток нагоре съгласно основните критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за улично осветление и пътна сигнализация.

Обследванията и проектите трябва да са направени през последните 36 месеца преди крайния срок за подаване на предложения по настоящата процедура.

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени и платени от датата на сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ до крайния срок за изпълнение на проекта, но не по-късно от 31 март 2025 г. Всички разходи, извършени от крайните получатели след 31 март 2025 г. по неприключили проекти, не се изплащат и са за сметка на крайните получатели. Кандидатът трябва да предвиди в продължителността на процедури и провеждането на обществени поръчки. Оценяването и класирането на предложенията е до 3 месеца от назначаването на оценителната комисия.

novini.bg

Прочетете още:

Вносът на евтин мед от Украйна удари нашите пчелари