27 януари 1916 г.: Забранява се влизането на кучета в месарските магазини във Варна

ВАРНА новини лого

civileats.com

Във втория си брой за 1916 г. „Варненски общински вестник“ обнародва Заповед № 30 от 27 януари същата година на кмета на Варна, според която:

Подписаний Ст. Савовъ, Варненски Градски Общински Кметъ, на основание писмото на Господина Началникъ Щаба на Варненския Укрепенъ Пунктъ, часть санитарна, отъ 23 текущий подъ № 494, съ което се известява, че отъ известно време се забелезвало какво въ месопродавниците и саламджийниците влизатъ кучета, които душели и се допирали до месото, предъ видъ на това и на основание чл. 64 отъ закона за градските общини.

ЗАПОВЕДВАМЪ:

Всички месопродавци и саламджии да не допущатъ на клиентите си да въвеждатъ въ заведенията имъ кучетата, които ги придружават, така също да не допущатъ влизането въ заведенията имъ и на тия свободно скитащи изъ улиците кучета. Нарушителите на настоящата ми заповедъ ще бъдатъ най строго наказани.

Изпълнението на настоящата ми заповедъ възлагамъ върху всички общински санитарни агенти и полицейски органи, които за всеки конкретенъ случай съставятъ актове и ги представятъ за наказание.

По единъ екземпляръ отъ настоящата ми заповедъ да се връчи на всички месопродавници и саламджии за знание и изпълнение, а на Г-на Варненския Окръженъ Управитель и Г-на Началникъ Щаба на Варненски Укрепенъ Пунктъ да се изпрати за сведение.

Кметъ: Ст. Савовъ

„ВАРНА новина“

Прочетете още:

Днес почитаме Св. Йоан Златоуст