Облекчават търговията на дребно с храни за животни

Пшеница

Окончателно депутатите приеха текстове от Закона за фуражите. На първо място са заложени промени, свързани с регламентацията на медикаментозните фуражи и на ветеринарномедицинските продукти. Определят се правила за производството, състава, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и междинните продукти от тях, свързани с одобрението и регистрацията на обектите, в които се произвеждат и търгуват медикаментозни фуражи.

Медикаментозни фуражи ще могат да се произвеждат само от ветеринарни лекарствени продукти, разрешени от законодателството в областта на ветеринарните лекарствени продукти. Определят се правила за одобряване на оператори във фуражния сектор и правила, които е необходимо те да спазват, за да произвеждат медикаментозни фуражи. Въвежда се система за събиране и обезвреждане на неизползваните междинни продукти и медикаментозни фуражи или на такива с изтекъл срок на годност. Организацията и извършването на тази дейност е вменена на производителя или съответния търговец, като върху опаковката на медикаментозния фураж следва да има посочен безплатен телефонен номер и място, където се събират неизползваните медикаментозни фуражи и междинни продукти за тяхното производство, като тези данни ще бъдат публично достъпни на електронната страница на БАБХ.

Въведено е изискване ветеринарната рецепта да е издадена само от ветеринарен лекар след извършен преглед на здравословното състояние на животните. Въведена е забрана за реклама на медикаментозни фуражи и за превантивна употреба на антибиотици в медикаментозните фуражи. Предвидено е в обхвата на закона да бъде включена регистрацията на обектите, в които се извършва търговия на дребно с храни за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Разписана е процедура за одобрение и регистрация на обекти, в които се произвеждат и търгуват медикаментозни фуражи, изискванията за издаване на ветеринарна рецепта, издадена само от ветеринарен лекар след извършен преглед на здравословното състояние на животните, както и забрана реклама на медикаментозни фуражи. Въвежда се забрана за превантивна употреба на медикаментозни фуражи, събиране и обезвреждане на медикаментозни фуражи и/или на междинни продукти за производството, които не са използвани. Законът за изменение и допълнение на Закона за фуражите регулира и търговията на дребно с храни за домашни любимци, като това цели намаляването на административната тежест на операторите

От news.bg

Прочетете още:

Какво ще е времето до края на седмицата