12 май 1911 г.: Кметът на Варна определя часове за преглед на добитъка, предназначен за клане и продажба на месото

магазин за месо стара Варна

Vgoru.org

В допълнение на Заповед № 280 от 18 април 1911 г. и предвид разпоредбите на Правилника за преглеждането на добитъка за клане, месото и месопродавниците, на 12 май същата година кметът на Варна, Иван Церов издал нова заповед под номер 330. Публикувана в брой 1 на „Варненски общински вестник“, тя гласи следното:

1. Преглеждането добитъка, проверката на билетите и свидетелствата ще става отъ 6 часа сутринъта;

2. Клането и чистенето и пр. на добитъка да става отъ 6 сутринъта до 11 часа предъ обедъ и 3 – 6 следъ обедъ.

3. Прегледа на месото и вътрешните органи да става презъ всеки единъ часъ;

4. Чистенето на скотобойната да става отъ 11 ч. до 12 ч. сутриньта и отъ 6 ч. до 7 ч. после обедъ.

Изпълнението на тая заповедь възлагамъ в Градския Ветеринаренъ Лекар и подведомствените нему фелдшери. Преписъ отъ заповедьта да се изпрати на Варненски Окръженъ Управитель за сведение“.

„ВАРНА новини“

Прочетете още:

Томина Неделя е – черпят интересни имена