Населението в област Варна през 2023 година.

Варна

Снимка Община Варна

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2023 г. населението на област Варна е 434 191 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 287 хил. души) и Пловдив (634 хил. души), и преди област Бургас (384 хил. души). В сравнение с 2022 г. населението на областта се увеличава с 3 344 души, или с 0.8%.

Мъжете са 208 422 (48.0%), а жените – 225 769 (52.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 083 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 93 402, или 21.5% от
населението на областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.0%, а на мъжете – 17.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години са 63 973, или 14.7% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2022 г. делът на населението в тази възрастова група намалява с 0.2 процентни пункта.

Към 31.12.2023 г. общият коефициент на възрастова зависимост 1 в област Варна е 56.9%.

Коефициентът в градовете е 54.9%, а в селата – 68.3%. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2023 г. достига 43.8 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2023 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2023 г. е 262 057 души, или 60.4% от населението в областта, като мъжете са 134 986 души, а жените – 127 071 души. Към края на 2023 г. над трудоспособна възраст са 103 464 души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст – 68 670 души, или 15.8% от населението на областта.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2023 г. в градовете на област Варна живеят 365 995 или 84.3%, а в селата – 68 196, или 15.7% от населението на областта.

Към края на 2023 г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 – села. Към края на годината няма населени места без население.

В 13, или в 8.2% от населените места на областта живеят от 1 до 49 души включително. В съответствие с административно-териториалното устройство област Варна е разделена на 12 общини.

Общини: Най-малка по население е община Бяла, в която живеят 3 284 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Варна – 323 386 души (74.5%).

Прочетете още:

На 20 май започва регистрацията за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата