15 май 1892 г.: Задължават се желаещите да отглеждат тютюн да взимат разрешение от Община Варна

хора нижат тютюн

agronovinite.com

През 1892 г. до знанието на окръжния управител на Варна, Иван Драсов достигнала информация, че през изминалата година (било по незнание, било по нехайство) мнозина производители били нарушили закона за тютюна, а кметовете не предприемали мерки за спазването му. И тъй като било точното време за засяване на тютюн, за да се избегнели подобни нарушения, на 15 май 1892 г. Драсов издал Приказ, публикуван в брой 12-13 на „Варненски общински вестник“ от същата година.

ЗАПОВЕДВАМЪ :

I. Всекой, който желае да посее или вече е поселъ презъ текущата година тютюнъ, длъженъ е да заяви за това устно или писменно на Общ. си Кметъ, съгласно чл. 7 отъ закона за тютюна;

II. Общинските кметове, щомъ получътъ заявлението на производителя, длъжни съ да проверятъ, до колко не се нарушава чл. 6 отъ тоя законъ, aкo се позволи посеванието, и следъ това го записватъ въ книгата обр. № 1;

III. Общинските кметове, следъ като впишатъ въ книгата № 1 заявленията на производителите, извличатъ отъ тая книга поименни списъци за всеко ceлo особенно и ги представляватъ, най-късно до 29 Юний чрезъ околийския си началникъ въ Окръжното Управление.

IV. Г-да околийските началници въ поверенното ми Окръжие се натоварватъ да дадътъ най-голема гласность на настоящий ми Приказъ и да се погрижатъ за точното му испълнение“.

„ВАРНА новини“