20 май 1900 г.: Забранява се коленете на животни извън скотобойните във Варна

магазин за месо стара Варна

Vgoru.org

Въпреки издадените от Варненското градско-общинско управление разпоредби, мнозина варненци си позволявали да колят добитък в домовете и дюкяните си, а месото използвали както за лични нужди, така и за продан. Това обаче било забранено с цел да се предотврати разпространението на заразни болести и опазване на общественото здраве, тъй като такова месо не било прегледано от ветеринарните власти и не се знаело дали е годно за консумация. За това, на 20 май 1900 г. кметът на Варна, Коста Ранков, издал нарочна заповед под номер 64, публикувана във „Варненски общински вестник“, с която разпоредил:

Ст I. Да се забрани най-строго клането на всекакъв едъръ или дребенъ добитъкъ, месото на който се употребява за ядение, другаде, освенъ въ отредeнитe отъ общ. Управление, за клание места (общ. скотобойни).

Ст. II. Да се конфискува всекий закланъ едъръ или дребенъ добитъкъ, ако не носи съответний знакъ (печатъ), че е прегледанъ отъ ветеринарний лекаръ.

Ст. III. Hа лицата, които колятъ добитъци за собственно потребление, да не се допуска да колятъ повече отъ единъ добитъкъ на день.

Ст. IV. Противъ нарушителите тая ми Заповедъ, да се сьставляватъ актове за наказанието имь съгласно чл. 72 отъ закона за град . общини съ глоба до 50 левa.

Ст. V. Испълнението тая ми распоредба възлагамъ на санит. пристави, град. общ. участък. агенти, помощниците на едните и другите и върху всички общ. служащи, на които внушавамъ да следятъ най-зорко за ненарушаванието ѝ“.

„ВАРНА новини“