25 май 1911 г.: Управата на библиотеката във Варна апелира за помощ срещу кражбата на книжни издания от читалните

Библиотеката във Варна 20 век

libvar.bg

През 1910 г. ръководството на варненската общинска библиотека е сменено. 14 месеца по-късно, на 25 май 1911 г. във „Варненски общински вестник“ е публикуван отчет, от който става ясно, че състоянието на книжния фонд било ужасно – заварено от предишното управление. Имало само един стар каталог от 1903 г. с опис на книгите единствено от тази година, при това, след извършена проверка, се оказало, че и от тях липсвали около 1500 книги. Същевременно, в таванското помещение били открити над 2000 издания, неописани и потънали в прах. Това безотговорно стопанисване на библиотеката било оценено на 6-7 хиляди лева материални щети.

Първата грижа на новото ръководство била да се приведе всичко „в известност“, да се направи подробна инвентаризация на книгите, изготвени били два нови каталога с налични и нови книги (около 2600 екземпляра), съставен бил и картонен азбучен каталог за справки. В публикацията обаче става явен афектът от отношението на някои граждани: „Мнозина знаеха само много да претендиратъ, но не искаха и да знаятъ, че библиотечното управление е претоварено съ работи най-елементарни, които требвало е да бъдатъ уредени още преди 10 – 15 години, но останали непобутнати и сега требваше да се уреждатъ наведнъжъ. Между другите, некой анонименъ авторъ се е оплакалъ въ в „Свободенъ Гласъ“, че библиотекаря криелъ вестници, списания и илюстрации и никому не ги давалъ за прочитъ, като загатналъ мимоходомъ, че те щели да се даватъ следъ 200 години, сиречь нема да се даватъ никога. За осветление на уважаемата варненска публика, Управлението съобщава, че съгласно решението на библиотечния комитетъ отъ 15 ноемврий 1910 год., библиотеката абонира всичките партийни органи, местни вестници и вестниците: Държавенъ Вестникъ, Вести и Зорница и всеки може да се ползува отъ техъ като ги поиска лично отъ п. библиотекаря; на масите те не се излагатъ, защото или се късатъ или – което е още по-лошо – се задигатъ отъ некои недобросъвестни четци и после въ краятъ на родината не могатъ да се подвържатъ. Също така не съ изложени на масите и илюстрациите (руски, френски и немска), защото оть техъ се изрезватъ картини и се вадятъ коли и въ краятъ на годината не би останало нищо. А требва да се знае, че иностраните иллюстрации съ доста скъпи: 50-60 лева годишно. Всички други списания и журнали (на брой 48) съ изложени на масите, но за жалость ставатъ плячка на некои недобросъвестни четци, които си позволяватъ или да вадятъ отъ техъ коли или да крадатъ цели списания и по тоя начинъ разнебитватъ цели течения“.

В заключение на гореизложеното, ръководството на общинската библиотека отправило апел към добросъвестните читатели, ако забележели подобни некоректни действия от други посетители, да съобщавали на библиотекарите. Други мерки не можело да се вземат, тъй като читалните представлявали две малки стаи, в които нямало място за дежурни пазачи.

ВАРНА новини

Прочетете още:

Православен календар: Третото намиране честната глава на св. Йоан Кръстител