Община Долни чифлик: Разрешения за изработването ПУП-ПЗ и ПУП-ПРЗ

Община Долни чифлик

Община Долни чифлик, снимка: Facebook

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Долни чифлик обявява, че:

с Решение № 147 от Протокол № 9 от 25.04.2024 г. от заседание на Общински съвет – Долни чифлик се дава разрешение за изработването ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 52115.520.102 по кадастралната карта на с. Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна за „жилищно строителство“;

с Решение № 148 от Протокол № 9 от 25.04.2024 г. от заседание на Общински съвет – Долни чифлик се дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 58921.28.3 и ПИ с идентификатор 58921.28.4 по кадастралната карта на с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна за УПИ І-3, УПИ ІІ-3, УПИ ІІІ-3, УПИ ІV-4 и УПИ V-4, кв. 51 и ПУП-ПУР от о.т. 178 до о.т. 179 и о.т. 180 до о.т. 183 по регулационния план на с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна;

с Решение № 149 от Протокол № 9 от 25.04.2024 г. от заседание на Общински съвет – Долни чифлик се дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 58921.67.2 по кадастралната карта на с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна за „жилищно строителство и ограда“.
Проектите са изложени в отдел УТ при община Долни чифлик.

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

Кмет на община Долни чифлик