30 май 1896 г.: Заради множество нарушения в строителството, кметът на Варна издава заповед…

Стари къщи във Варна

ilovebulgaria.eu

От изданието на „Варненски общински вестник“ на 4 юни 1896 г. разбираме за заповед, издадена от кмета на морската столица, Янко Славчев на 30 май същата година. Тя касае нарушенията, извършвани от граждани и майстори – строители при изграждането и надстрояването на сгради.

„3 А П О В Е Д В А М Ъ :

Ст. I. Всеки гражданинъ е длъженъ за всека поправка, преправка, пристройка и пр., да се снабдява съ нуждното позволително и никой да не започва подобни работи преди да се е снабдилъ съ такова.

Ст. II. Всеки майсторъ е длъженъ, преди да започне каквато и да е поправка, преправка и пр., да провери издаденото за това разрешително, както и работите, които съ предвидени въ него.

Ст. III. Нарушителите тоя ми приказъ ще се наказватъ, съгласно чл.96 отъ закона за градските общини, съ глоба отъ 1 до 25 лева или според характера на нарушението, ще се даватъ подъ съдъ.

Ст. IV. Испълнението на настоящия приказъ се възлага на Градските агенти, Санитарните пристави и техническия персонал на Управлението“.

ВАРНА новини