31 май 1910 г.: Нормира се работното време на общинското финансово отделение във Варна

Сградата на Община Варна след Освобождението

В изданието си от 5 юни 1910 г. „Варненски общински вестник“ отпечатва заповед на кмета на Варна, Иван Церов, с която се определя работното време на общинското финансово отделение.

Като взехъ въ съображение обстоятелство, че въ общинското финансово отделение не е определено времето, презъ което требва да се вършатъ приходо-разходните операции на деня, че, вследствие това, приключването на ежедневните счетоводни операции става трудно и съ стеснителна бързина, при която съ възможни и всекакви грешки, че принципъ е на всекаде, където съществува счетоводство, да се вършатъ операции до известно време, най-много до часътъ четири (4) следъ пладне – за да може за напредъ да се премахне досегашната практика на безсистемность, която е научила кредиторите на общината да не се съобразяватъ съ никакви условия:

ЗАПОВЕДВАМЪ:

За напредъ приходо-разходните операции въ общинското финансово отделение да се вършатъ до часътъ четири (4) следъ пладне. Никакви изключения отъ това правило нема да се допущатъ и всички строго ще се придържатъ о настоящата заповедь.

Задължавамъ общинския контрольоръ и общинския бирникъ да прилагатъ изпълнението на настоящата заповедь.

(подп) Кметъ: Ив. Церовъ.

и. д. Секретарь: М. Петковъ“.

ВАРНА новини

Прочетете още:

Отбелязваме паметта на небесния закрилник на Пловдив! Честваме и велик светец