2 юни 1891 г.: Градоначалникът на Варна предупреждава за измами с лотарийни билети

Улици на Варна - деветнайсти век

На 2 юни 1891 г. Варненското Градско Околийско Управление издава Обявление 3926, отпечатано във „Варненски общински вестник“, с което предупреждава гражданите да внимават много с продавачите на лотарийни билети, за да не станат жертва на измама.

Варненското Градско Околийско Управление, вследствие едно Окръжно предписание отъ Г-на Варненский Окр. Управителъ, подъ No. 2888, отъ 20 истеклий Май, съ настоящето си като известява, че агентите на разните кантори, които кръстосватъ както изъ гр. Варна, така и изъ окръжието примамвали населението и му продавали лотарийни билети, като го убеждавали, че ако некой отъ продаваемите билети не спечели, то Българската народна банка щела да исплаща стойностьта имъ на притежателите, предупреждава всекога да се предпазва отъ купувание на подобни лотарийни билети, защото продавачите на такивато билети явно лъжатъ съ целъ да експлоатиратъ простодушното население.
Българската Народна Банка неправи никакви исплащания на лотарийни билети, нито пъкъ тия последните иматъ некаква ценность предъ същата.

Варнен. Град. Началникь:Ж. Поповъ

Секретаръ: Н. И. Бакьрджиевъ“.

ВАРНА новини

Прочетете още:

Свещеномъченик Еразъм Охридски – пример за мъжество и любов към Бога