4 юни 1891 г.: Михаил Колони разпорежда: изоставените лозя да се разработят или продадат в едногодишен срок

Маслена картина на лозя

На 4 юни 1891 г. кметът на Варна, Михаил Колони издава заповед, с която задължава собствениците на изоставени лозя да започнат да ги обработват или да ги продадат в едногодишен срок. Какви са мотивите му и другите мерки, които предприема в тази насока, разбираме от брой 17 на „Варненски общински вестник“ от същата година.

Кмета на Варненската Градска Община, предъ видъ на това, че между обработваемите лозя въ Варненското землище намиратъ се и такива, които съвьршенно слабо съ разработватъ и повечето отъ техъ даже съвсемъ са напущатъ отъ доста дълго време, което се констатира отъ представените отъ Старший лозаренъ падаръ сведения, предъ видъ още на това, че въ тези изоставени лозя се развъждатъ разни насекоми, които повреждатъ обработваемите лозя и нищо отъ година на година се умножаватъ и загубите на лозята се увеличаватъ, то възъ основание на пунктъ 30 отъ чл. 88 на закона за Градските общини и чл. 3 отъ закона за лозьята, постановихъ:

1) 3адължаватъ се всички ония, които иматъ изоставени (необработваеми) лозя въ  Ваpненското землище, да ги разработятъ отъ ново най-късно до идующата пролеть, или до този cрокъ да ги продадатъ на други, aко нематъ средство да ги обработватъ;

2.) Следъ истичанието на споменътия срокъ ще се направи отъ страна на Общинското Управление проверка на напуснатите лозя, съгласно съ имъющия се налице списъкъ и колкото такива се носятъ неразработени ще се отнематъ отъ лицата, които ги владеятъ, възъ основание на закона за земите;

3.) Испълнението на този Прказъ се възлага на Старшия и младшите лозарни стражари, на които да се съобщи този прказъ своевременно.

Кметъ: М. Колони

ВАРНА новини

Прочетете още:

Мистичен ден! Честваме велик светец, направил важно предсказание