10 юни 1900 г.: Определя се работното време на питейните заведения и публичните домове във Варна

Сгради в стара Варна

Пред вид изключителното положение, в което било поставеното Варненското окръжие и съгласно Bременния правилник за военното положение, утвърден с Височайш указ от 8 юни 1900 г., два дни по-късно, на 10 юни, кметът на Варна, Коста Ранков издава Заповед №88, с която регламентира работното време и режима на работа на някои заведения в града. „Варненски общински вестник“ предава за знание на гражданите и отговорните лица:

Ст. I. Всички питейни заведения, въ града отъ I и II разрeдъ, да бъдатъ отворени вечерь до 11 часа, а отъ Ш разредъ, до 10 часа.

Ст.II. Всички бакалници, магазии, въобщо продавниците, въ които не се търгува съ  спиртни питиета на дребно да бъдатъ отворени вечерь до 10 часа.

Ст. III. Бюфетите при общ. и частни градини; кафенетата; театрите; гостилниците; хотелите; шантаните и публичните домове, да бъдатъ отворени вечерь до 12 часа.

Ст. IV. Следъ определените по-горе часове, прозорците на означените заведения, да се закриватъ, вратите заключватъ и ламбите изгасватъ. Да се остави по една ламба да свети, следъ закриванието имъ, и то само въ тия заведения, въ които има да нощува некой отъ притежателите или прислугата.

Ст. V. Противъ нарушителите тая ми заповедь да се съставляватъ актове за наказанието имъ съгласно чл.72 отъ грд. общини, съ глоба до 50 лева и за неза6авното закривание на заведенията имъ.

3аведенията, въ които се случатъ смутове или скандали, по заповедь на Г-нa Варненский комендантъ ще бъдатъ, съгласно поменатий по-гopе правилникъ, веднага закривани за всекога“.

ВАРНА новини