22 юни 1895 г.: Кметът на Варна делегира задължения и правомощия на помощник-кметовете

Янко Славчев

istoriograph.bg

С Приказ №237 от 22 юни 1895 г. кметът на Варна, Янко Славчев делегира задължения и правомощия на помощник-кметовете, съобразно делегираното му от Закона за градските общини право. „Варненски общински вестник“ предава, че на единия било възложено да наглежда всички общински движими и недвижими имоти, мостове, улици, градини и паркове; да наглежда строителството на общински сгради, както и да надзирава строенето на частни домове и ремонтите да стават съобразно Плана на града; да отговаря за правилното сметосъбиране и сметоизвозване; да се грижи за ограждането на кладенци, трапове и празни места, които са в рамките на града.

Вторият помощник бил натоварен със задачите да: участва в публични търгове „за сметка на Държавата, Окръжието и Общината, както и във всички комисии, назначавани за Държавни, Окръжни и Общински работи“; да се грижи за градските чешми; за градско-общинската гора; за справянето с опасните животни, които се скитат по улиците на града и общината; да съблюдава за поддържането на чистота по улиците и за изправността на уличното осветление; да работи със санитарните власти за опазване здравето на животните и хората.

На третия помощник било възложено да се грижи за имотите на непълнолетните и психично болните лица; за своевременното съставяне на избирателните списъци, наборните или призивните списъци и тези за лицата, подлежащи на пътна повинност; за правилното водене на статистиката за Варна и доброто състояние на сиропиталището; поддържането на градската библиотека; за изготвяне на договорите за отдаване под наем на общинските имоти; за мерките и теглилките.

По всичките други делаa, неозначени по-горе, както и общия надзоръ на всичките общински работи, вършени отъ г-да помощниците ми и подведомствените на Общ. Управление служащи, задържамъ правото си да се распореждамъ азъ или тоя отъ г. г. помощниците ми, комуто особено възложа, било писменно, било устно и, когато отсъствувамъ отъ канцеларията, иматъ право г-да помощниците да подписватъ  исходящите неотлагаеми книжа“.

ВАРНА новини

Прочетете още:

Черешова задушница е – молим се за душите на починалите, правят се и специални ритуали