ИУ – Варна и още 3 вуза инвестират над 2,5 млн. лв. в нови учебни програми и дигитализация на образованието

ВАРНА новини лого

В ИУ – Варна на специална пресконференция беше представен проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Той е с обща стойност 2 538 121 лв., като европейското финансиране е 85% (2 157 403 лв.), а националното – 15% (380 718 лв.).

С интегрираните усилия на Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ средствата ще се инвестират в модернизиране на образователния продукт, който предлагат, чрез създаване на нови учебни програми (специалности), внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. в различни направления.

Във встъпителното си слово ректорът на ИУ – Варна, проф. Евгени Станимиров подчерта, че с два стратегически документа е стартирала необратима дигитализация във висшето ни образование. За осъществяването на тези цели е необходимо осигуряване на необходимата техника, провеждане на on-line курсове, съответстващо обучение на преподавателите за тях, актуализация на учебните програми, въвеждане на хибридни дисциплини, редуциране на аудиторната заетост, дуално обучение и създаване на кариерни центрове.

„Само така ще можем да отговорим на изискванията на новото време“, подчерта проф. Станимиров.

Ръководителят на проекта и зам.-ректор доц. Божидар Чапаров посочи, че ИУ – Варна още през 2019 г. новото академично ръководство начело с проф. Станимиров е заложило дигитализацията на висшето образование като свой приоритет. Пилотен прием по интердисциплинарни направления, курсове с дигитално съдържание, електронни ресурси и облачни технологии, различни кариерни формати и развитие на кариерния състав са заложени при изпълнение на проекта, който напълно импонира на поставените преди 2 г. цели.

На свой ред представители на Технически университет – Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ презентираха новите специалности, които ще се въведат в рамките на следващите 2 г.

Включени са три основни групи дейности:
Група „Модернизация на учебната документация“ 
Ще бъдат разработени и въведени общо четири нови съвместни учебни програми (специалности) в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, всяка от които включва повече от едно професионално направление, разработване на дигитално образователно съдържание за всяка нова специалност и осъществяване на пилотни приеми на студенти в рамките на периода на изпълнение на проекта. Приемите по новите специалности са разпределени, а за част от новите специалности и заложени в повече от едно висше училище – партньор.

Група дейности „Професионално развитие на преподаватели“
Едната възможност, която ще бъде представена на вниманието на допустимите представители на академичните състави на висшите училища – партньори, предвижда участия в интензивни и продължаващи обучения (с различна продължителност) за подобряване на езикови умения и дигитални компетентности, които ще бъдат удостоверени с документ за успешно приключило обучение по съответната тема.

Втората възможност ще се осъществи с участието на общо 13 чуждестранни висши училища – асоциирани партньори от общо осем европейски държави, които ще участват като приемащи и изпращащи организации за провеждане на краткосрочни специализации на преподаватели от българските висши – училища партньори, изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени и входяща мобилност на преподаватели на чуждестранни преподаватели от висшите училища – асоциирани партньори, с цел преподаване. 

Група дейности „Кариерно ориентиране на студенти“
Предвижда се провеждане на допълнителни обучения (т.нар. „студентски клубове“) за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност, за студентите на висшите училища – партньори, които се обучават в заложените в проекта професионални направления за всяко висше училище – партньор. 

Втората възможност, която проектът предвижда в полза на студентите от висшите – училища партньори, е богата колекция от обучения и семинари за развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране на пазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения и умения за разработване на лични планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване както и провеждане на интервю.

Третата възможност за студенти и докторанти на висшите училища – партньори е участието в изходящи мобилности с приемащи организации – чуждестранните висши училища – асоциирани партньори. 

ВН

Прочетете още: Университетите ще дигитализират учебните си програми