В ИУ – Варна представиха проект за модернизация на висшето образование

ВАРНА новини лого

Снимка: ИУ - Варна

Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ беше представен на среща с медиите в Икономически университет – Варна. 

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ беше представен на встъпителна пресконференция, която се състоя в хибриден формат (присъствено и онлайн) на 11.10.2021 г. в Икономически университет – Варна. На срещата с медиите присъстваха: проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна; доц. д-р Божидар Чапаров – зам.-ректор по финанси и проектна дейност, ръководител на проекта; доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, координатор „Модернизация на учебна документация“; представители на висшите училища – партньори; Диляна Танова – старши експерт в отдел „Техническа верификация“, Главна дирекция „Верификация“ на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – офис Варна; декани и зам.-декани на всичките четири факултета, представители на Студентския съвет в ИУ – Варна и др.

Доц. д-р Божидар Чапаров, доц. д-р Силвия Благоева и водещият координатор Мирослава Иванова представиха главната цел, основните групи дейности, професионалните направления и целевите аудитории, висшите училища – партньори и чуждестранните университети – асоциирани партньори, както и специфичните цели на проекта.

Бенефициент е Икономически университет – Варна. Партньори са: Технически университет – Варна, Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров” и Шуменски университет “Епископ К. Преславски”. Периодът на изпълнението му е 30 месеца: 14.07.2021 г. – 31.12.2023 г. Финансиращата програма е ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 2 538 121.08 лв., от които европейско финансиране 85 % – 2 157 402.92 лв., и национално финансиране 15 % – 380 718.16 лв.

Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ BG05M2OP001-2.016-0002 с акроним EDUTransform включва интегрирани дейности на Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с цел да модернизират предлагания от тях образователен продукт чрез създаване на нови учебни програми (специалности), внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. в различни направления.

Фокусът на проекта е да развива предлаганите образователни продукти в контекста на бързо навлизащите цифрови технологии, да адаптира и интегрира натрупаните знания и умения към съвременните изисквания на пазара на труда.

Общата цел на проекта е да допринесе за синхронизиране на предоставяната образователна услуга с изискванията на пазара на труда чрез модернизация на учебните програми; постигане на интердисциплинарност в обучението; внедряване на добри практики от утвърдени европейски образователни  институции и по-широко използване на иновационните образователни технологии, базирани на цифрова трансформация; високотехнологичен подход при усвояване на необходимите знания и умения.

Проектът включва три основни групи дейности:

  1. “Модернизация на учебната документация”

В рамките на изпълнението на тази група дейности ще бъдат разработени и въведени общо четири нови съвместни учебни програми (специалности) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, всяка от които включва повече от едно професионално направление, създаване на дигитално образователно съдържание за тях и осъществяване на пилотни приеми на студенти в периода за изпълнение на проекта. Приемите в новите специалности са разпределени във всяко висше училище – партньор, като част от тях са заложени в повече от един университет.

  1. “Професионално развитие на преподаватели”

За изпълнение на дейностите от тази група са предвидени интензивни и продължаващи обучения за подобряване на езиковите умения и дигиталните компетентности на преподавателите. Втората възможност е т. нар. споделяне на преподаватели от висшите училища – партньори по проекта, които успешно са преминали през краткосрочни специализации и ще преподават в партньорските университети в дисциплините от новосъздадените програми и по други съществуващи дисциплини в специалности от съответното професионално направление. Третата възможност в тази група дейности се осъществява с участието на общо тринадесетте чуждестранни висши училища – асоциирани партньори от общо осем европейски държави, които ще се включат като приемащи и изпращащи организации за провеждане на краткосрочни специализации на преподаватели от българските висши училища – партньори.
      III.  “Кариерно ориентиране на студенти и мобилност”

Тази група дейности предвижда провеждане на допълнителни обучения (т.нар. „студентски клубове“) за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност за студентите на висшите училища – партньори, които се обучават в заложените в проекта професионални направления за всяко висше училище – партньор.
Втората възможност, която проектът предвижда в полза на студентите от висшите училища – партньори, е богат набор от обучения и семинари за развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране на пазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения и умения за разработване на лични планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване както и провеждане на интервю.
Третата възможност за студенти и докторанти на висшите училища – партньори е участието в изходящи мобилности за обучение с приемащи организации чуждестранните висши училища – асоциирани партньори, както и изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени и входяща мобилност на чуждестранни преподаватели от висшите училища – асоциирани партньори с цел преподаване.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и въведени във висшите училища – партньори следните учебни програми (специалности):

личност“ по проект „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

  1. ”Data Science” – OКС „бакалавър“, редовна форма, 4-годишен курс на обучение, 8 семестъра;

Професионални направления: 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии

Прием: Икономически университет – Варна

  1. ”Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол” – ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра

Професионални направления: 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии

Прием: Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

  1. ”Уеб дизайн и сигурност“ – ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра

Професионални направления:  4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии

Прием: Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

  1. „Съвременни системи в земеделието“ – ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра

Професионални направления: 3.8 Икономика, 5.1 Машинно инженерство и 5.13 Общо инженерство

Прием: Технически университет – Варна, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

Подробна информация за дейностите до финализирането на проекта ще бъде публикувана в неговия сайт: https://edutransform.ue-varna.bg