Конкурс за студенти на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“ в ИУ – Варна

ВАРНА новини лого

Представянето и класирането на студентските доклади, допуснати до участие в конкурса на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“ ще се проведе на 15-и октомври 2021 г. от 09.00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна.

Младежката инициатива се осъществява от дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна и Центъра за качество на стоките и потребителска защита  (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт при ИУ – Варна.

В конкурса ще участват студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от различни специалности, обучаващи се в ИУ – Варна. Те ще представят свои авторски доклади по следните актуални проблеми, свързани с потребителската култура в различни направления:

–  нагласите на потребителите в България относно Комисията за защита на потребителите;

–  представяне на програма за оценка на продукти;

–  качеството на предлаганите в търговската мрежа сирена;

–  видовете заместители на кафе и техните предимства за потребителите;

–  качеството на металните суровини, предлагани от фирма „Равера“ ЕООД, гр. Бургас;

–  избор на защитни предпазни маски;

–  въздействието на здравната криза COVID-19 върху потребителите на финансови услуги;

–  каналите, чрез които най-често се информират студентите при избор на университет;

–  изграждането на базова потребителска култура при търговията с инвестиционно злато.

Познаването и правилното прилагане на специфичните аспекти на потребителската култура се очаква да доведе до повишаване знанията и компетенциите на потребителя при избора на качествена и безопасна стока,  респективно повишаване доверието и утвърждаване авторитета на ЦКСПЗ и ИУ – Варна.

Разработките ще се оценяват от тричленна комисия от експерти по предварително обявени в регламента критерии. Студентите, получили най-висока обща оценка, ще бъдат класирани на първите три места.

Пълната програма на събитието можете да откриете тук