Кметът Станчо Савов издава заповед за събирането на общинските такси – 5 май 1916 г.

ВАРНА новини лого

На 5 май 1916 г. „Варненски общински вестник“ публикува Обявление № 4097, което гласи:

„Обявява се на г. г. гражданите че за текущата 1916 г. не са отдадени на закупувачи, а се експлоатират направо от общината следните общинска доходи:

1. Сергийно право
2. Такси за изкопаване чакъл, песък, глина и пр. в чертите на градът от кариерата на общината;
3. Налог върху надписите (вивески);
4. Налог върху велосипедите, автомобилите, файтоните, бричките и колата;
5. Налог върху керемидарниците, тухларниците и варниците;
6. Налог върху табли, карти, билярд, шахмат и други игрални предмети;
7. Такса от театрални представления свирачи, певци и др.
8. Такси от печат, които, се удря върху карти за игра;
9. Кринина и кантарината;
10. Такси за смет;
11. Право за публикации (афишаж.)

Сметките върху тия доходи налози и такси ще се плащат на касовото гише при общината във всеки присъствен ден или на определените за тая цел финансови агенти при обиколките им из участъците.
Констатирано е от друга страна, че по отношение изплащането на бериите, налозите и таксите, които длъжат към общината, голема част от гражданите се отнасят пренебрежително, и са лоши и неизправни платци;

Че не някои никога не се явяват сами на касовото гише за да се издължат, но дори се и карат на финансовите агенти когато на крак им отидат за пари.

За това съгласно чл. 64. а. 6 от закона за градските общини

НАРЕЖДАМ:

I. Всеки, които дължи каквито и да са общински берии, такси и налози за изтеклата и текущата години да се яви в касовото отделение при общината и да се издължи срещу редовна квитанция най-късно 1 юлий т. г.

На неизправните налогоплатци ще се връчат направо червени известия и ще се подлагат на секвестър за принудително събиране на държавните суми веднага след изтичане горния срок.

II. Съдържателите на кръчми, кафенета и сладкарници, в които се разиграват карти, билярд, табла, шахмат и др. да се явят най-късно до 30 май т.г. и да заплатят съответните такси, като донесат и всичките разигравани колоди карти за да бъдат подпечатани с общинския печат.

След 30 Май ще стане обща ревизия и от неизпълнилите това нареждание ще се събере такса в троен размер;

Нека всеки се проникне от желанието да улесни общината в тия трудни времена, когато тя има да се бори с ред мъчнотии и несгоди по посрещане грамадните разходи за просветата, хигиената, благоустройството, благотворителността и пр. на градът, като с готовност и без отлагане внесе в общинската каса онова, що и дължи.

Срещу облагите, които общината дава на гражданите със своето електричество, с водата, с поддържане чистотата и пр; нека всеки се отплати , редовно и своевременно за да не би работата да дойде до лишаване от тия облаги, до каквато крайност непременно ще се прибегне по отношение на ония, които в дадения срок не се издължат.

Кмет: Ст. Савов. Контрольор: От. Д. Чешмеджиев“

ВАРНЕНЕЦ